KWAS EG

Od dnia 01 września 2017 r. do 31 maja 2021 r., Alwernia Spółka Akcyjna (obecnie Alventa Spółka Akcyjna) realizuje:

Projekt Nr: RPMP.01.02.01-12-0441/17

Tytuł Projektu: „Opracowanie nowej technologii produkcji kwasu fosforowego wysokiej czystości, pozwalającej na znaczącą intensyfikację wydajności procesu dzięki innowacyjnej metodzie odarseniania stosowanego surowca”

Dofinansowanie w ramach: Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka Wiedzy, Działania 1.2 – Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 – Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, nr Umowy RPMP.01.02.01-00-0441/17-00

Celem projektu jest opracowanie w ramach zaplanowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych innowacyjnej w skali międzynarodowej technologii produkcji kwasu fosforowego wysokiej czystości (kwasu fosforowego EG) pozwalającej na intensyfikację wydajności procesu dzięki innowacyjnej metodzie odarseniania stosowanego surowca. W ramach projektu przewidziane jest opracowanie oraz uruchomienie pilotażowej linii produkcyjnej kwasu fosforowego EG, charakteryzującego się najwyższym stopniem czystości.

Koszt kwalifikowany projektu:                        8 686 871,55PLN

Wysokość otrzymanego dofinansowania:    5 262 677,25 PLN

Informacje dotyczące konkursów na wyłonienie dostawców towarów i usług są zamieszczane w Bazie Konkurencyjności.