Laboratorium Ochrony Środowiska

Laboratorium Ochrony Środowiska działa w strukturach „Alventa” S.A. przeszło 30 lat. Doświadczenia zdobyte w tak długim okresie, wprowadzanie nowych technik analitycznych i wysokiej klasy sprzętu oraz kompetentna, zaangażowana i wysoko wykwalifikowana kadra pracowników, pozwalają osiągnąć nam optymalne efekty pracy.

Obowiązujący w naszym Laboratorium System Zarządzania Jakością wdrożony został w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 i PN-EN ISO 9001:2015-10.

Laboratorium wykonuje oznaczenia zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, a także korzysta z walidowanych własnych procedur badawczych i przepisów analitycznych.

Podstawowymi celami naszego Laboratorium jest dostarczenie klientom usług na najwyższym poziomie, zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną, ciągłe doskonalenie systemu zarządzania, spójne działanie oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników.
Zatrudniamy wykwalifikowany, świadomy, bezstronny i zaangażowany personel.
Laboratorium dysponuje odpowiednim wyposażeniem i metodami badawczymi, spełniającymi wymagania klienta. Podczas swoich działań zapewniamy bezstronność, poufność informacji i chronimy prawa własności wszystkich naszych klientów.
Deklarujemy, że:

  • posiadamy zasoby niezbędne do wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu jakości,
  • działamy w sposób spójny, kompetentny i jesteśmy w stanie uzyskiwać wyniki odpowiednie do zamierzonego zastosowania,
  • gwarantujemy ważność wyników badań poprzez stosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia,
  • realizujemy działalność laboratoryjną poprzez stosowanie odpowiednich, udokumentowanych procedur,
  • potwierdzamy swoje kompetencje poprzez cykliczny udział w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych,
  • zapewniamy właściwe procesy komunikacyjne, gwarantujące skuteczność systemu zarządzania oraz jego doskonalenie,
  • kształtując politykę na bieżąco oceniamy spełnienie wymagań klientów laboratorium, organów stanowiących i organizacji udzielających uznania,
  • planujemy i wdrażamy działania odnoszące się do ryzyk i szans, zwiększając skuteczność systemu zarządzania, poprawę osiąganych wyników oraz zapobieganie negatywnym efektom,
  • utrzymujemy integralność systemu zarządzania podczas planowania i wdrażania zmian.