Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Od dnia 01 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Alventa Spółka Akcyjna realizowała:

Projekt Nr: RPMP.01.02.02-12-0130/19

Tytuł Projektu: „Stworzenie warunków infrastrukturalnych umożliwiających prowadzenie prac B+R nad nowymi, innowacyjnymi produktami o najwyższym poziomie czystości”

Dofinansowanie w ramach: Osi Priorytetowej – Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ A: projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, nr Umowy RPMP.01.02.02-12-0130/19-00

Celem projektu była rozbudowa infrastruktury badawczej umożliwiającej prowadzenie prac B+R ukierunkowanych na opracowanie ultraczystych produktów na bazie fosforu, o bardzo niskiej zawartości zanieczyszczeń metalicznych.

Koszt kwalifikowany projektu:

923 371,57 PLN

Wysokość otrzymanego dofinansowania:

323 180,05 PLN