POIG 1.4

Od dnia 01 marca 2014 r. do 30 grudnia 2015 r., Alwernia Spółka Akcyjna (obecnie Alventa Spółka Akcyjna) realizowała:

Projekt Nr: POIG.01.04.00-12-095/13

Tytuł Projektu: „Opracowanie wysoce innowacyjnej technologii otrzymywania polifosforanów na bazie stałego P2O5

Dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, nr Umowy POIG.01.04.00-12-095/13

Celem projektu było opracowanie w ramach zaplanowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych, a następnie przeprowadzenie wdrożenia we własnej działalności gospodarczej Spółki „Alwernia” S.A. innowacyjnej w skali międzynarodowej technologii otrzymywania szerokiej gamy soli polifosforowych na bazie stałego V-tlenku fosforu (innowacja procesowa w rozumieniu dot. Podręcznika Oslo Manual).

Koszt kwalifikowany projektu:                       1 983 154,00 PLN

Przyznana wysokość dofinansowania:         1 077 463,50 PLN