KWAS EG

Od dnia 01 września 2017 r. do 31 maja 2021 r., Alwernia Spółka Akcyjna (obecnie Alventa Spółka Akcyjna) realizowała:

Projekt Nr: RPMP.01.02.01-12-0441/17

Tytuł Projektu: „Opracowanie nowej technologii produkcji kwasu fosforowego wysokiej czystości, pozwalającej na znaczącą intensyfikację wydajności procesu dzięki innowacyjnej metodzie odarseniania stosowanego surowca”

Dofinansowanie w ramach: Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka Wiedzy, Działania 1.2 – Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 – Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, nr Umowy RPMP.01.02.01-00-0441/17-02

Celem projektu było opracowanie w ramach zaplanowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych innowacyjnej w skali międzynarodowej technologii produkcji kwasu fosforowego wysokiej czystości (kwasu fosforowego EG) pozwalającej na intensyfikację wydajności procesu dzięki innowacyjnej metodzie odarseniania stosowanego surowca. W ramach projektu opracowano oraz uruchomiono pilotażową linię produkcyjną kwasu fosforowego EG, charakteryzującego się wysokim stopniem czystości.

Koszt kwalifikowany projektu:                        8 376 248,54 PLN

Wysokość otrzymanego dofinansowania:    5 104 515,75 PLN