Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest „ALVENTA” S.A., ul. Olszewskiego 25, 32 – 566 Alwernia, jako pracodawca (dalej także „Spółka”), za którą czynności  z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu.

2. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Spółkę inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: „ALVENTA” S.A., ul. Olszewskiego 25, 32 – 566 Alwernia; e-mail: rodo@alventa.com 

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach art. art. 221 Kodeksu pracy prawa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

Spółka będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Spółkę,  proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Spółkę przez okres najbliższych 12 miesięcy. Oświadczenie może być sformułowane: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich  w  kolejnych naborach prowadzonych przez ALVENTA S.A. przez okres najbliższych 12 miesięcy”.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich  otrzymania przepisami prawa.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do  zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla  celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  12 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do: 1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4)  usunięcia danych osobowych; 5) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00 – 193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa  innych danych jest dobrowolne.