ZDR

„Alventa” S.A. z siedzibą w Alwerni ze względu na ilości i rodzaje znajdujących się na jego terenie niebezpiecznych substancji chemicznych jest zakwalifikowane do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR).  Podstawą klasyfikacji Alventy SA do tej kategorii (ZDR) jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia z dnia 29 stycznia 2016  w sprawie rodzajów  i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się  w zakładzie, decyduje  o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.2016.138).

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska Zakład opracował i aktualizuje na bieżąco  wymagane prawem dokumenty:

 • Zgłoszenie zakładu – ZDR (aktualizacja 15.05.2016r),
 • Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym (aktualizacja 20.05.2016r) ,
 • Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy (aktualizacja 20.05.2016r),
 • Raport o Bezpieczeństwie (aktualizacja 20.05.2016r).

Ww. dokumenty zostały przekazane właściwym organom.

Decyzją WZ.5513.5.4.10.2016 został zatwierdzony Raport o Bezpieczeństwie dla „Alventa” S.A.

            „Alventa” S.A. jest liczącą się na rynku europejskim firmą, produkującą wyroby dla odbiorców polskich i zagranicznych różnych branż gospodarki.

Obecnie zakład specjalizuje się w następujących profilach produkcyjnych:

 • związki fosforu,
 • nawozy,
 • związki chromu.

Wśród najważniejszych produktów należy wymienić:

 • kwas fosforowy termiczny, techniczny, spożywczy i paszowy,
 • sole fosforowe techniczne,
 • sole fosforowe dla przemysłu spożywczego,
 • siedmiowodny siarczan magnezu (nawozowy),
 • azotany wapnia, magnezu, sodu i potasu,
 • nawozy wieloskładnikowe typu NPK i PK,
 • garbnik chromowy „Chromal”.

Charakterystyka substancji kwalifikujących zakład do ZDR:

Fosfor biały, tetrafosfor P4  nr CAS: 7723-14-0

Substancja bardzo toksyczna; Działa szkodliwie na szpik kostny, wątrobę, nerki i przewód pokarmowy.  Substancja żrąca; płonący fosfor pryska, oparzenia są bardzo bolesne i trudno się goją. Substancja łatwopalna o niskiej temperaturze samozapłonu (34-60 0C). Przy dostępie  powietrza utlenia się samorzutnie z wydzieleniem ciepła. Reaguje gwałtownie, często wybuchowo z wieloma substancjami, szczególnie utleniającymi. Produkty reakcji są z reguły toksyczne i żrące. W wyniku spalania powstaje toksyczny pięciotlenek fosforu.

Bezwodnik kwasu chromowego  (trójtlenek chromu) CrO3

Substancja działająca silnie drażniąco na śluzówkę i skórę wywołując owrzodzenia. Wywołuje poważne oparzenia. Może powodować uczulenia w przypadku kontaktu ze skórą. Silny utleniacz  zdolny do eksplozji ze związkami o właściwościach redukujących. Wybucha lub powoduje zapalenie w kontakcie ze związkami organicznymi. Substancja jest rakotwórcza i mutagenna. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne i może wywoływać długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.

Dwuchromian sodu, dichromian disodu, Na2Cr2O7*2H2O, nr CAS: 10588-01-9

Substancja bardzo toksyczna Działa hamująco na procesy życiowe i rozwój organizmów wodnych, a także na proces samooczyszczania wód. W przypadku przedostania się ze ściekami do kanalizacji miejskiej działa szkodliwie na pracę oczyszczalni biologicznych, hamując lub nawet uniemożliwiając biochemiczny rozkład substancji organicznych zawartych w ściekach.
Związek niepalny,  stwarza duże zagrożenie pożarowe wybuchowe ze względu na silne własności utleniające. Cukier, skrobia, węgiel, siarka, fosfor mogą zapalić się, a nawet wybuchać po zanieczyszczeniu ich dwuchromianem.
Podczas rozkładu termicznego może wytwarzać się tlen, toksyczny Na2O oraz tlenki chromu.

Azotan sodu, azotan (V) sodu NaNO3 Nr CAS: 7631-99-4

Substancja niepalna, niewybuchowa o silnych własnościach utleniających, należy unikać zetknięcia z materiałami zapalnymi organicznymi i substancjami redukującymi. Substancja stabilna w temperaturze otoczenia, podgrzana rozkłada się. Produktami rozkładu są szkodliwe tlenki azotu oraz tlen będący promotorem ognia. Należy unikać kontaktu z materiałami redukującymi tj.; glin, tlenek glinu, bezwodnik octowy.

Alventa SA w Alwerni, spełnia obowiązujące standardy bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków awarii przemysłowych.

W ramach przeprowadzonych analiz bezpieczeństwa w żadnym przypadku dla scenariuszy awaryjnych nie otrzymano poziomu ryzyka nieakceptowanego.

Alventa S.A., spełnia wymagania ogólnie pojętego bezpieczeństwa procesowego i nie stwarza zagrożeń, które wykraczały by  poza obowiązujące standardy i przepisy.

Wiodącą zasadą działalności zakładu jest ciągłe  doskonalenie systemów zarządzania oraz postęp techniczny w prowadzonych instalacjach, uwzględniający poprawę warunków pracy, bezpieczeństwa technicznego, ochrony środowiska i zdrowia ludzi. W celu ograniczenia zagrożenia stosowany jest system zapobiegania zanieczyszczeniom atmosfery, wody i gleby obejmujący nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w instalacjach w tym układy sterowania, systemy pomiarowe, oraz systemy zabezpieczające i ostrzegawcze.

Stosowane zabezpieczenia  w ramach  systemu zarządzania bezpieczeństwem chronią  zakład przed możliwością powstania awarii skutkujących na masową skalę zagrożeniem życia i zdrowia ludzi  i  nie pozwalają na ich rozprzestrzenienie się zagrożenia na zewnątrz zakładu.

Alventa S.A. opracowała scenariusze potencjalnego wystąpienia awarii przemysłowej dla poszczególnych zdarzeń wypadkowych.

Zasięg skutków zdarzeń wypadkowych ogranicza się do terenu na którym zlokalizowane jest przedsiębiorstwo, a pracownicy przedsiębiorstwa zostali przeszkoleni w zakresie postępowania w przypadku powstania takich sytuacji.

Scenariusze awaryjne

Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia.

    Scenariusz awaryjny Opis zabezpieczeń technicznych Sposób postępowania
 1  Wyciek kwasu siarkowego ze zbiornika magazynowego instalacji siarczanów
 • Wspólna taca betonowa o powierzchni 165 m2 i poj. 91m3.
 • Poziomowskaz napełnienia zbiornika.
 • Zasuwy umożliwiające zamknięcie tacy.
 • Możliwość zrzutu kwasu z tacy do kanalizacji zakładowej, a następnie do zbiorników retencyjnych.
 • Ze zbiorników retencyjnych ścieki będą kierowane na chemiczną oczyszczalnię ścieków.
 • powiadomienie prowadzącego zmianę oraz pracownika oczyszczalni ścieków.
 • ogłoszenie alarmu I fazy a w razie potrzeby alarmu II fazy
 • zamknięcie zasuwy tacy zbiornika
 • wezwanie Straży Pożarnej
 • pokrycie pianą rozlanego kwasu przez Straż Pożarną
 • spompowanie rozlanego kwasu do innego Zbiornika. W przypadku braku takiej możliwości (w praktyce sytuacja wyjątkowa) otwarcie tacy i zrzut kwasu kanalizacją do zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków.
 • spłukanie tacy wodą
 2  Wyciek wodorotlenku sodowego ze zbiorników magazynowych
 • Wspólna taca betonowa o powierzchni 66m2 i poj. 33m3.
 • Czujniki przepełnienia zbiornika.
 • Zasuwy umożliwiające zamknięcie tacy.
 • Możliwość zrzutu wodorotlenku z tacy do kanalizacji zakładowej, a następnie do zbiorników retencyjnych.
 • Ze zbiorników retencyjnych ścieki będą kierowane są na chemiczną oczyszczalnię ścieków.
 • powiadomienie prowadzącego zmianę oraz pracownika oczyszczalni ścieków.
 • ogłoszenie alarmu I fazy a w razie potrzeby alarmu II fazy
 • zamknięcie odpływu tacy zbiornika
 • wezwanie Straży Pożarnej
 • pokrycie pianą rozlanego wodorotlenku przez straż pożarną
 • spompowanie rozlanego wodorotlenku do innego zbiornika. W przypadku braku takiej możliwości (w praktyce sytuacja wyjątkowa) otwarcie tacy i zrzut wodorotlenku kanalizacją do zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków.
 • spłukanie tacy wodą
 3  Wyciek kwasu solnego ze zbiornika magazynowego Wydz. TU
 • Wspólna taca betonowa o powierzchni 84m2 i poj 42m3.
 • Czujniki przepełnienia zbiornika.
 • Zasuwy umożliwiające zamknięcie tacy.
 • Możliwość zrzutu kwasu z tacy do kanalizacji zakładowej, a następnie do zbiorników retencyjnych.
 • Ze zbiorników retencyjnych ścieki będą kierowane są na chemiczną oczyszczalnię ścieków.
 • powiadomienie prowadzącego zmianę oraz pracownika oczyszczalni ścieków.
 • ogłoszenie alarmu I fazy a w razie potrzeby alarmu II fazy
 • zamknięcie zasuwy tacy zbiornika
 • wezwanie Straży Pożarnej
 • pokrycie pianą rozlanego kwasu przez straż pożarną
 • spompowanie rozlanego kwasu do innego zbiornika. W przypadku braku takiej możliwości (w praktyce sytuacja wyjątkowa) otwarcie tacy i zrzut kwasu kanalizacją do zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków.
 • spłukanie tacy wodą
 4  Wyciek kwasu fosforowego ze zbiornika magazynowego  instalacji TF  
 • Taca betonowa o powierzchni 625m2 i poj 280 m3.
 • Czujniki przepełnienia zbiornika.
 • Zasuwy umożliwiające zamknięcie tacy.
 • Możliwość zrzutu kwasu z tacy do kanalizacji zakładowej, a następnie do zbiorników retencyjnych. Ze zbiorników retencyjnych ścieki będą kierowane są na chemiczną oczyszczalnię ścieków.
 • powiadomienie prowadzącego zmianę oraz pracownika oczyszczalni ścieków.
 • ogłoszenie alarmu I fazy a w razie potrzeby alarmu II fazy
 • zamknięcie zasuwy tacy zbiornika
 • wezwanie Straży Pożarnej
 • pokrycie pianą rozlanego kwasu przez straż pożarną
 • spompowanie rozlanego kwasu do innego zbiornika. W przypadku braku takiej możliwości (w praktyce sytuacja wyjątkowa) otwarcie tacy i zrzut kwasu kanalizacją do zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków.
 • spłukanie tacy wodą
 5  Wyciek kwasu azotowego ze zbiornika  magazynowego  instalacji azotanów
 • Taca betonowa o powierzchni 140m2 i poj.133m3.
 • Poziomowskaz napełnienia zbiornika.
 • Zasuwy umożliwiające zamknięcie tacy.
 • Możliwość zrzutu kwasu z tacy do kanalizacji zakładowej a następnie do zbiorników retencyjnych. Ze zbiorników retencyjnych ścieki będą kierowane są na chemiczną oczyszczalnię ścieków.
 • powiadomienie prowadzącego zmianę oraz pracownika oczyszczalni ścieków.
 • ogłoszenie alarmu I fazy a w razie potrzeby alarmu II fazy
 • zamknięcie zasuwy tacy zbiornika
 • wezwanie Straży Pożarnej
 • pokrycie pianą rozlanego kwasu przez straż pożarną
 • spompowanie rozlanego kwasu do innego zbiornika. W przypadku braku takiej możliwości (w praktyce sytuacja wyjątkowa) otwarcie tacy i zrzut kwasu kanalizacją do zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków.
 • spłukanie tacy wodą
 6  Emisja SO2 z układu spalania siarki  na instalacji chromalu. Czas emisji ok.60 sek.
 • Praca instalacji na podciśnieniu,
 • Trzystopniowy układ absorpcji, w układzie podciśnieniowym z kontrolą (pomiarem) podciśnienia.
 • Sygnalizacja dźwiękowa
 • Rezerwowe źródło zasilania w energię elektryczną.
 • natychmiastowe zamknięcie dopływu siarki do pieca.