Ochrona Środowiska

Każda forma aktywności technicznej i technologicznej ma wpływ na otoczenie, w którym żyjemy. Sygnałem nieefektywności tych działań jest często zanieczyszczanie środowiska.

Producenci zmuszeni są przestrzegać zasad zrównoważonego rozwoju i przyczyniać się do ochrony środowiska naturalnego. Oznacza to konieczność przyjmowania przez producentów tych samych, powszechnie akceptowanych standardów ochrony środowiska. Jednym z nich jest zarządzanie środowiskowe.

Aby zastosować porównywalne mechanizmy nadzoru w zarządzaniu środowiskowym oraz realizując misję i politykę Spółki w zakresie eliminacji ubocznych skutków oddziaływania na człowieka i jego naturalne środowisko, Zarząd Spółki podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001.

W celu uzyskania zgodności działalności firmy z wymaganiami prawa środowiskowego, a w szczególności uregulowania jej stanu formalno-prawnego, Spółka wydała ~40 mln zł w ciągu 3 lat na wdrożenie inwestycji proekologicznych. Zrealizowane inwestycje przyniosły wymierne efekty środowiskowe stanowiąc bazę do podejmowanych działań doskonalących, dzięki którym niekorzystne oddziaływanie na środowisko z każdym rokiem systematycznie maleje.

Prowadzone w Spółce działania restrukturyzacyjne i inwestycyjne na rzecz ochrony środowiska, pozwoliły na osiągnięcie wymiernych i niewymiernych efektów ekologicznych. Spółka:

 • uregulowała stan formalno-prawny,
 • wdrożyła system segregacji i zagospodarowania odpadów,
 • zidentyfikowała i oceniła aspekty środowiskowe, określając tym samym obszary swojego wpływu na środowisko,
 • ustaliła środki służące nadzorowi oraz doskonaleniu i weryfikacji działań dotyczących aspektów znaczących, wdrażając proces ciągłego monitorowania i oceny (w sposób systematyczny, obiektywny i realny), za pomocą wskaźników efektywności działań środowiskowych,
 • określiła i na bieżąco śledzi wymagania prawne i uregulowania obowiązujące Spółkę dotyczące ochrony środowiska i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • projektując proekologicznie wpływa na rozwój i współtworzenie rozwiązań przyjaznych środowisku,      
 • szkoli pracowników, czego efektem jest wzrost ich świadomości proekologicznej.

Z utrzymywania certyfikowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego wynikają również korzyści gospodarcze i społeczne, takie jak:

 • wzrost zaufania do Spółki,
 • zwiększenie udziału w rynku poprzez poprawę wizerunku Spółki;
 • podniesienie konkurencyjności naszych wyrobów na rynku wewnętrznym i światowym.

W dążeniu do podniesienia efektywności prowadzonych procesów, w tym do minimalizacji negatywnego oddziaływania na otoczenie i poprawę skuteczności działań na rzecz środowiska naturalnego, Zarząd Spółki inicjuje kolejne działania w celu:

 • spełnienia wymagań i potrzeb Klienta oraz innych stron zainteresowanych,
 • utrzymania dobrego wizerunku oraz poprawnych stosunków ze społecznością lokalną,
 • skutecznego zarządzania surowcami i mediami energetycznymi,
 • zmniejszania wartości opłat za korzystanie ze środowiska.

Do najistotniejszych dla Spółki należą działania związane z podniesieniem:

 • bezpieczeństwa pracy oraz przeciwdziałania wypadkom,
 • bezpieczeństwa społeczności lokalnej,
 • niezawodności pracy instalacji,
 • skuteczności rozwiązań na wypadek wystąpienia awarii,
 • bezpieczeństwa w obrocie produktami na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji.

 Mając na względzie bezpieczeństwo ludzi i otaczającego środowiska opracowano:

 • Raport o bezpieczeństwie,
 • Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy,
 • Program zapobiegania awariom,
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz zasady postępowania załogi w przypadkach awarii, uszkodzeń, niesprawności technicznej urządzeń i zagrożeń BHP.

Spółka posiada również „Zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy” opracowany przez Państwową Straż Pożarną w celu likwidacji skutków awarii poza terenem Spółki.

Wszystko to składa się na, funkcjonujący w ramach Zintegrowanych Systemów Zarządzania, System Bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska.