System Zarządzania Środowiskowego

Celowi, jakim jest osiągnięcie maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej w bezpośrednim i dalszym otoczeniu, została podporządkowana strategia „Alventa” S.A.

W dążeniu do osiągnięcia wizerunku Spółki jako firmy proekologicznej oraz pozyskania sprawdzonego, skutecznego i praktycznego narzędzia do minimalizacji wpływu na środowisko, Zarząd podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Po raz pierwszy system został certyfikowany w 1999 roku, na zgodność z wymaganiami  normy ISO 14001:1996. W 2006 roku miała miejsce re-certyfikacja na zgodność z normą ISO 14001:2004.

Funkcjonowanie w Spółce Systemu Zarządzania Środowiskowego przełożyło się między innymi na podniesienie świadomości ekologicznej załogi realizującej prace mające lub mogące mieć wpływ na środowisko oraz uzyskania zgodności organizacji z przepisami prawa środowiskowego.

W 2018 roku System Zarządzania Środowiskowego w „Alventa” S.A. został pozytywnie oceniony jako zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015-09. Dnia 6 czerwca 2022 roku Spółka uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ważny do 05.06.2025 roku.

W ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego zostały opisane między innymi szczegółowe wymagania dotyczące sterowania operacyjnego, identyfikacji i oceny aspektów oraz ich wpływów na środowisko, monitorowania parametrów środowiskowych oraz innych wymaganych normą działań. Stanowią one mechanizmy nadzoru w zarządzaniu środowiskowym oraz służą realizacji Polityki Spółki w zakresie minimalizacji ubocznych skutków jej oddziaływania na człowieka i jego naturalne środowisko.

Zakres certyfikacji:

Produkcja i sprzedaż związków fosforu, chromu, azotanów i siarczanów, w tym dozwolonych substancji dodatkowych, pasz, nawozów i uniepalniaczy. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, oczyszczanie ścieków, utylizacja i wykorzystanie odpadów, działalność usługowa.